Dataskyddsbeskrivning

Guest Comfort värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra  interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. I vår dataskyddsbeskrivningen framgår vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Som grund för att behandla dina personuppgifter ligger kund- eller avtalsförhållande, samtycke eller Guest Comforts lagliga rätt.

1. REGISTERANSVARIG

Guest Comfort Ab (”Guest Comfort” eller vi/vår”)
Organisationsnummer: 0966048-6
Adress: Sjömansgatan 29, 00150 HELSINGFORS, Finland
Telefon: +358 (0)20 7101 550
E-post: ask@guestcomfort.com

2. REGISTRETS NAMN

Guest Comfort Ab:s kund- och direktmarknadsföringsregister.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du registrerar dej hos oss med din arbets e-post adress, beställer nyhetsbrev, gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som Guest Comfort behandlar är ditt namn, din arbetsplats, arbetsplatsadress, e-post -adress, telefonnummer, beställningshistorik, tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren) samt kakor. Uppgifter kan också uppdateras från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

4. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för identifikation, administrering av kundförhållande, hantering av beställningar, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, analytiska ändamål, samt för statistikuppföljning. Uppgifterna kan även användas för utskick per post och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra våra tjänster. Våra nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dej från via en länk i nyhetsbrevet.

Guest Comfort kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänsterna, tryck och distribution, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden samt genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till Guest Comforts moderbolag, underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Guest Comfort fastställt. Guest Comfort förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

För behandling av informationen använder sig Guest Comfort av tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till informationen från områden som ligger utanför EU/EES-området, t.ex. från USA. Guest Comfort ansvarar för att förverkligandet av överföringen sker på lämpligt och lagenligt sätt i enlighet med lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Guest Comfort. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Guest Comforts tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

6. HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. Vi raderar en kontaktpersons namn om hen lämnar arbetsplatsen och meddelar oss om detta. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Guest Comfort vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till Guest Comfort.

7. TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har som kund rätt att kontrollera vilka uppgifter om dej som finns sparade i Guest Comforts kund- och direktmarknadsföringsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.  Du har som registrerad kund när som helst rätt att motsätta dej behandling av uppgifter som berör dej om du upplever att Guest Comfort har behandlat informationen lagstridigt eller att Guest Comfort inte har rätt att behandla uppgifter som berör dej. Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Guest Comfort ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dej raderas ur Guest Comforts kund- och direktmarknadsföringsregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Guest Comfort ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

I den mån den registrerade själv har levererat uppgifter till Guest Comforts kund- och marknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Om dina uppgifter behandlas på basis av ditt medgivande, har du rätt att återkalla ditt medgivande genom att meddela detta till Guest Comfort. Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per post eller e-post till den adress som nämns i punkt 1 ovan. Vi kan be dej att specificera din begäran och att bestyrka din identitet före begäran behandlas. Guest Comfort kan neka att begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts om det inte finns speciella skäl att förlänga svarstiden.

Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Guest Comfort inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

8. LÄNKAR

Vår hemsida guestcomfort.com kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddsbeskrivning gäller enbart vår hemsida. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den dataskyddsbeskrivningen som gäller för sagda sidan. Notera att Guest Comfort inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

9. COOKIES

På Guest Comforts nätsidor används kakor (cookies). För att nätsidorna ska fungera optimalt skall din webbläsare vara inställd så att den tillåter cookies. Med dessa samlas teknisk information och information om hur sidorna används. Tack vare denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov. Du kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

10. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNING

Guest Comfort utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.