Dermosil

Handdesinfektion 500 ml

Försäljningsenhet: 6 st
Produktkod: 6500

Dermosil Handdesinfektion är ett milt och skonsamt alkoholbaserat desinfektionsmedel avsedd för desinficering av händerna. Innehåller vårdande och fuktgivande glycerin.

Produkten får inte återförsäljas.

Handdesinfektion är en biocid. Använd biocider på ett säkert sätt. Produkten innehåller verksamma ämnet denaturerad etanol 740 g/kg.

warning_sign_rituals_frangrance_sticks.jpg

FARA: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren förstörs i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.