Desinfektionsservett

Försäljningsenhet: 1000 st
Produktkod: 2308

Desinfektionsservetten är avsedd för desinficering av händerna. Den alkoholbaserade servetten desinficerar även små ytor, ex. fjärrkontrollen, dörrhandtagen eller bordsytan. Servetten innehåller fuktgivande glycerin som skyddar och återfuktar huden.

Förpackningens storlek: 60 x 80 mm
Servettens storlek: 190 x140 mm
 

warning_sign_rituals_frangrance_sticks.jpg

FARA: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren förstörs i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.